EIO Elkontroll

Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med en lokal EIO-installatör får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift och lägre totalkostnad. Det är alltså även ekonomiska fördelar med att utnyttja EIO Elkontroll.

Ditt avtal innehåller följande i en omfattning som du själv bestämmer:

  1. Statuskontroll av elanläggningen - där vi söker efter fel som kan orsaka skada på personer och egendom.
  2. Periodisk kontroll - där vi kontrollerar att anläggningen fortsätter att uppfylla kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis.
  3. Fortlöpande kontroll - där vi eller din egen personal besiktigar installationerna regelbundet och anmäler eventuella brister för åtgärd.

Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan. Förebyggande arbeten leder till färre fel och avbrott i driften och även till mindre irritation och utgifter för akuta utryckningar.